Group Photos:

Anoop, Prashant, Himanshu, Somnath, Praveen, Anwesha 

Praveen, Nilanjan, Sunny, Ravi, Rabi da, Kartick


Ravi, Amit, Abir, Mohar, Sunita, Min, Venkat, Kartick, Vijeet, Seim, Anjushnu


Seim, Ravi, Sunny, Vishwanath, Saptak, Vijeet, Venkat, Amit, Kartick, Nilanjan, Praveen, AbhinavKartick, Nilanjan, Amit, Abhijna, Seim, Ravi, Praveen, Venkat, Saptak, Sunny, Vishwanath, Abhinav


Praveen, Nilanjan, Sunny, Ravi, Rabi da, Kartick