List of participants whose registration fees have been received.

Asish Mitra
Soumen De
Rashmi Agrawal
Ashish Paul
Sanjeev Kumar
Shraman Goswami
Rabijit Dutta
Bidyut Gogoi
Sumer Dirbude
Bhanuman Barman
Natarajan Ealumalai
Shailendra Kumar Singh
Shyam Sumanta Das
Ram Niroj Singh
Gorakh Nath
Parmesh Chaudhari
Rupam Kr. Gogoi
Sushil Kumar
Nupur Srivastava
Partha Pratim Dutta
Bhupen Deka
Radha R.
Sri Padmavati B.
Tapas RayMahapatra
Prashanta Kumar Mandal
Dulal  Pal
Smrutiranjan Mohapatra
Debasish  Pradhan
Sankar Kumar Das
Priyanka Rastogi
Kakoti Das Ankita
Saurabh Kapoor
Debarjoyti Choudhuri
Sreejata Sen Sarma
Naseem  Ahmed
Swapan Kumar Pandit